Contribution Process – Bodh Vigyan, Laya Vigyan & TOT

Step 1: Visit E-Sewa website or app
Step 2: Search Jeevan Vigyan Foundation
Step 3: Make the required payment.

Sanima Bank
Branch: Head Office
A/C No. 001011060002927
Jeevan Vigyan Foundation

योगदान रकम माथिका कुनै पनि माध्यमबाट जम्मा गरी
त्यसको भौचर वा Screenshot तल Upload गर्नुहोला ।

  • फारम भरेको ७ दिन भित्रमा योगदान रकमको भौचर पठाई सक्नुपर्ने छ ।

साथै

9851332963 मा Viber अथवा WhatsApp को मार्फतबाट पनि भौचर वा Screenshot Upload गर्नसक्नुहुनेछ ।

सोधपुछ तथा अन्य जानकारीका लागिः 014572830, 9842174481