Contribution – Samriddhi Samvaad

 

Step 1: Visit E-Sewa website or app
Step 2: Send Money to 9851060263
Step 3: Make the required payment.

Sanima Bank
Naxal Branch or Head Office
A/C No. 001011060002927
Jeevan Vigyan Foundation

योगदान रकम माथिका कुनै पनि माध्यमबाट जम्मा गरी
त्यसको भौचर वा Screenshot तल Upload गर्नुहोला ।

साथै

9851332963 मा Viber अथवा WhatsApp को मार्फतबाट पनि भौचर वा Screenshot Upload गर्नसक्नुहुनेछ ।

सोधपुछ तथा अन्य जानकारीका लागिः 014572830, 9851060263, 9842174481