Chakra Vigyan Payment

Contribution Amount: Rs. 10,000l-

SANIMA BANK, NAXAL BRANCH 
A/c No. 001011060002927 
Jeevan Vigyan Foundation

हरि ॐ

1. Click Here to Pay with Esewa Mobile App.

ESewa मोबाइल App बाट तपाईंले योगदान गर्न चाहनुभएको रकमका लागि माथिको लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोस ।

वा
Esewa Id 9851060263 मा पनि पठाउन सक्नुहुनेछ ।

2. If you are using desktop website Go To ESewa Website Or Khalti website and login with your id.
Search for jeevan vigyan and kindly make your payment.

Desktop बाट ESewa अथवा Khalti Login गरि Jeevan Vigyan सर्च गरेर
आफूले योगदान गर्न चाहेको रकम जम्मा गर्न सक्नुहुनेछ ।

3. You can also pay through online banking.

SANIMA BANK, NAXAL BRANCH

A/c No. 001011060002927 
Jeevan Vigyan Foundation

 

तपाईंले रकम निम्न खातामा जम्मा गरी
त्यसको भौचर तल Upload गर्नुहोला ।