हरि ॐ

Click Here to Pay with Esewa Mobile App.

ESewa मोबाइल App बाट तपाईंले योगदान गर्न चाहनुभएको रकमका लागि माथिको लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोस । वा ESewa को App / Website बाट Jeevan Vigyan Foundation सर्च गरेर आफूले योगदान गर्न चाहेको रकम जम्मा गर्न सक्नुहुनेछ ।

Khalti को App / Website बाट Bazzar मा Click गरि  Jeevan Vigyan Foundation सर्च गरेर आफूले योगदान गर्न चाहेको रकम जम्मा गर्न सक्नुहुनेछ ।

अथवा, मोबाइल बैङ्किङ को माध्यमबाट पनि आफूले योगदान गर्न चाहेको रकम जम्मा गर्न सक्नुहुनेछ ।

SANIMA BANK, NAXAL BRANCH
A/c No. 001011060002927 
Jeevan Vigyan Foundation

तपाईंले रकम जम्मा गरी त्यसको भौचर तल Upload गर्नुहोला ।