DivyaSamvaad Form

Contribution

1. Click Here to Pay with Esewa Mobile App.

ESewa मोबाइल App बाट योगदान गर्नका लागि माथिको लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोस ।

2. If you are using desktop website Go To ESewa Website Or Khalti website and login with your id.
Search for jeevan vigyan and kindly make your payment.

Desktop बाट ESewa अथवा Khalti Login गरि Jeevan Vigyan सर्च गरेर
आफूले योगदान गर्नुपर्ने रकम जम्मा गर्न सक्नुहुनेछ ।

3. You can also pay through online banking.

तपाईंले रकम निम्न खातामा जम्मा गरी त्यसको भौचर Upload गर्नुहोला । 

SANIMA BANK, NAXAL BRANCH
A/c No. 001011060002927
Jeevan Vigyan Foundation