Contribution

SANIMA BANK, NAXAL BRANCH 
A/c No. 001011060002927 
Jeevan Vigyan Foundation

हरि ॐ

1. Click Here to Pay with Esewa Mobile App.

ESewa मोबाइल App बाट तपाईंले योगदान गर्न चाहनुभएको रकमका लागि माथिको लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोस । अथवा, ESewa को Search मा Jeevan Vigyan Foundation Search गरि योगदान गर्न सक्नुहुनेछ । 

2. If you are using desktop website Go To ESewa Website and login with your id.
Search for jeevan vigyan and kindly make your payment.

Desktop बाट ESewa अथवा Khalti Login गरि Jeevan Vigyan सर्च गरेर
आफूले योगदान गर्न चाहेको रकम जम्मा गर्न सक्नुहुनेछ ।

3. You can also pay through online banking.

तपाईंले योगदान गर्न चाहनुभएको रकम निम्न खातामा जम्मा गरी
त्यसको भौचर जीवन विज्ञानका प्रशिक्षक मार्फत जानकारी दिन सक्नुहुनेछ ।

SANIMA BANK, NAXAL BRANCH
A/c No. 001011060002927 
Jeevan Vigyan Foundation

 

सोधपुछ तथा अन्य जानकारीका लागि +977 014572830 / 9842174481