Contribution Voucher Received

हरि ॐ

तपाईंको योगदान रकम (Contribution amount) को भौचर (Voucher) हामीलाई प्राप्त भएको छ ।

सो भौचर (Voucher) रुजु गरेपश्चात् जेष्ठ ३० गते साँझ सम्ममा तपाईंको Email मा कार्यक्रमको Zoom Link पठाउने छौं ।

Zoom Link प्राप्त नभएको खण्डमा यो नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोला – 9842174481

हार्दिक धन्यवाद !