Contribution Voucher Received

हरि ॐ !

तपाईंको योगदान रकम (Contribution amount) को भौचर (Voucher) हामीलाई प्राप्त भएको छ । 
उक्त भौचर (Voucher) रुजु गरेपश्चात् हामी यहाँलाई सम्पर्क गर्नेछौं ।

 

जीवन विज्ञानमा आवासको सुविधा लिएर कार्यक्रममा सहभागी हुन चाहनेले अग्रिम रुपमा 014572830 मा सम्पर्क गरी निश्चित गर्नुहोला ।

हार्दिक धन्यवाद !