Contribution Voucher Received-

हरि ॐ

तपाईंको योगदान रकम (Contribution amount) को भौचर (Voucher) हामीलाई प्राप्त भएको छ ।

सो भौचर (Voucher) रुजु गरेपश्चात् हामी यहाँलाई मंसिर २८ गते सम्ममा सम्पर्क गर्नेछौं ।

हार्दिक धन्यवाद !